Comparteix:

Legislació i Normativa

EUROPA

 • All European Academies (ALLEA), (ed. Revisada 2017). Codi Europeu de Conducta per a laIntegritat en la Recerca. Enllaç a PDF.
 • Comissió Europea, (2005): The European Researcher’s Charter. Enllaç a PDF.
 • Comissió Europea, (2005): Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. Enllaç
 • Comissió Europea: Decisió (UE) 2016/835, de 25 de maig de 2016, sobre la renovació del mandat del Grup Europeu d’Ètica de la Ciència i de les Noves Tecnologies. Enllaç
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Enllaç a PDF
 • Comissió Europea. Horizon 2020 Programme. Guidance How to complete your ethics selfassessment. Version 6.1, 4 February 2019. Enllaç a PDF
 • Comissió Europea. How to complete your ethics self-assessment (version 2.0, 13 July 2021). Enllaç a PDF
 • General Data Protection Regulation GDPR. Enllaç web
 • Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on adapting non-contractual civil liability rules to artificial intelligence (AI Liability Directive). Enllaç PDF

ESPANYA

 • Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Enllaç
 • Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Enllaç
 • Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Enllaç
 • COSCE‐CRUE‐CESIC (2015). Declaración nacional sobre integridad científica. Enllaç a PDF
 • Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. Enllaç
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Enllaç

CATALUNYA

 • GENCAT. Disposició del Departament de Presidència. ACORD GOV/118/2018, de 23 d’octubre: creació del Programa per a la Integritat de la Recerca a Catalunya i del Comitè d’Integritat. Enllaç
 • CERCA (2018): Codi de conducta. Enllaç a PDF
 • Recomanació 1/2023 de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades en relació amb la utilització de ChatGPT i el seu impacte en la protecció de dades personals. PDF