Comparteix:

Puc demanar revisió d'un projecte ja iniciat?

No.

Les sol·licituds de revisió són admeses per part del comitè a condició que el projecte encara estigui en fase de disseny o revisió.

En cap cas es realitzaran revisions de projectes, TFG, TFM, tesis de doctorat, etc. una vegada iniciats. És a dir, amb respecte de l'execució del projecte, el comitè sempre treballa ex-ante.

Formalment, dir que el "Reglament del Comitè d'Ètica de la UPC", dins el seu punt 5.3 Revisió ètica dels projectes de recerca, especifica:

La revisió ètica dels projectes de recerca s’ha de realitzar sempre ex-ante (bé durant la fase de preparació de la proposta d’estudi abans d’obtenir el finançament, o bé abans de posar en marxa l’estudi amb finançament ja concedit). Les sol·licituds de revisió ètica in-itinere o ex-post d’estudis ja engegats en gran part o finalitzats no s’acceptaran mai a tràmit de revisió pel comitè d’ètica, excepció feta dels estudis que ja disposin d’una avaluació ex-ante pel Comitè d’Ètica de la UPC. La motivació principal d’aquest procediment és que un cop acabat l’estudi, ja no es poden esmenar els possibles problemes ni prendre mesures al respecte. A més, les valoracions ex-post presenten el gran problema dels conflictes d’interessos, entre l’interès de la institució per mantenir els criteris ètics i l’interès en finalitzar tots els outputs del projecte.